Punkt 1 | Aksept av generelle salgsbetingelser

Disse generelle salgsbetingelsene legges til grunn i relasjonen mellom FRANSK KULTURHUS (AS) og sistnevntes kunder, med mindre det foreligger et uttrykkelig og skriftlig unntak fra dette. Ved påmelding til et kurs, en sertifisering, en ferieskole eller en kulturell aktivitet gir Kunden sin tilslutning til de generelle salgsbetingelsene. I de generelle salgsbetingelsene refererer termen «kurs» til et visst antall seanser i et bestemt tidsrom og til den prisen som er oppgitt på FRANSK KULTURHUS nettside og Extranet eller i en ad hoc-kontrakt.

Punkt 2 | Påmeldingsbetingelser og formaliteter

Ved å melde seg på et kurs, en sertifisering, en ferieskole eller en kulturell aktivitet forplikter Kunden seg til å betale avgiften for det aktuelle kurset, sertifiseringen, ferieskole eller kulturell aktivitet, med mindre vedkommende utøver sin annulleringsrett som beskrives i punkt 3. Påmeldingen er nominativ og ikke overdragbar.

Punkt 3 | Annullering, refusjon og endring av kurs

3.1. Annullering av påmelding til et kurs på Kundens initiativ

Inntil én uke før første oppmøte på kurset kan Kunden annullere omkostningsfritt.

Hvis avmeldingen fremsettes kortere tid enn én uke før kursets første oppmøte, vil Kunden faktureres for administrasjonsomkostninger tilsvarende 450 NOK.

Hvis avmeldingen foretas etter første oppmøte på kurset, plikter Kunden å betale FRANSK KULTURHUS avgiften for kursets resterende seanser, med mindre det dreier seg om et tilstrekkelig dokumentert tilfelle av ”force majeur” (sykdom, pålagt endring av arbeidssted).

Ved tilstrekkelig dokumentert tilfelle av ”force majeur”, skal Kunden eller eleven innlevere en søknad om avmelding til contact@franskkulturhus.no, samt gyldig dokumentasjon (legeerklæring, arbeidsgiverattest). Refusjonsbeløpet beregnes i henhold til den datoen søknaden ble innlevert og pro rata i forhold til gjennomførte seanser, med tillegg av administrasjonskostnader tilsvarende 450 NOK.

3.2. Annullering av påmelding til en sertifisering på Kundens initiativ

Annullering etter påmelding gir ingen rett til refusjon.

3.3. Annullering av påmelding til en ferieskole på Kundens initiativ

Annullering etter påmelding gir ingen rett til refusjon.

Ved tilstrekkelig dokumentert tilfelle av ”force majeur” (familiedød, sykehusinnleggelse, umulighet av å være i en gruppe), skal Kunden innlevere en søknad om avmelding til contact@franskkulturhus.no, samt gyldig dokumentasjon (legeattest). Refusjonsbeløpet blir redusert med 50%.

3.4. Annullering av påmelding til en kulturell aktivitet på Kundens initiativ

Inntil én uke før første oppmøte på aktivitet kan Kunden annullere omkostningsfritt.

Hvis avmeldingen fremsettes kortere tid enn én uke før aktivitet eller aktivitets første oppmøte, vil Kunden faktureres for administrasjonsomkostninger tilsvarende 450 NOK.

 3.5. Annullering på FRANSK KULTURHUS initiativ

Hvis et kurs, en sertifisering, en ferieskole eller en aktivitet annulleres, forplikter FRANSK KULTURHUS seg til å tilby påmeldte kunder muligheten til å delta på et tilsvarende kurs-aktivitet-ferieskole, eller å få refundert beløpet som har blitt innbetalt.

Ved utilbørlig opptreden fra en Kunde, forbeholder FRANSK KULTURHUS seg retten til å nekte vedkommende å melde seg på et av tjenestetilbyderens undervisningstilbud samt fornyelse av dette.

3.6 Endring i kursets format pga. helsesituasjon

Pga. helsesituasjon og i forbindelse med myndighetens instruksjoner kan FRANSK KULTURHUS bli tvunget til å stenge sine “fysiske” aktiviteter (kurs, arrangementer, osv.). FRANSK KULTURHUS forplikter seg da til å flytte alle kursene/aktivitetene til et digitalt klasserom (på videokonferanse). En slik endring i kursets format, uavhengig FRANSK KULTURHUS’ vilje, gir ikke kunden rett til refusjon av kursavgift.

Punkt 4 | Priser og betalingsmåter

Kursavgiftene er oppgitt på FRANSK KULTURHUS nettside og Extranett eller i en ad hoc-kontrakt. Disse gir Kunden tilgang til mediateket under kursets varighet. Lærebøkene anskaffes av eleven selv, med mindre noe annet er avtalt.

Undervisning er unntatt fra MVA i henhold til §§ 3-5 i Lov om merverdiavgift.

Kunden skal betale kursavgiften innen betalingsfristen som står oppgitt på fakturaen.

Punkt 5 | Betalingsforsinkelse

For ethvert beløp som ikke er betalt innen den oppgitte fristen, vil det i tillegg påløpe administrasjonskostnader med 450 NOK. Disse kostnadene vil påløpe for hver måned beløpet er utestående.

Punkt 6 | Utstedelse av kursbevis

FRANSK KULTURHUS utsteder etter forespørsel fra Kunden og/eller eleven kursbevis med informasjon om gjennomført timetall på kurset.

Kursbeviset vil kun utstedes etter fullstendig betaling for kurset.

Kursbeviset vil ikke kunne utstedes når det har gått mer enn 12 måneder etter at det aktuelle kurset er avsluttet.

Punkt 7 | Læreren

For samtlige seanser, vil FRANSK KULTURHUS avgjøre hvilken lærer som skal forestå undervisningen, og vil i den grad det er mulig, legge til rette for at elevens ønsker blir tatt hensyn til. Det er ikke anledning til å kreve en bestemt lærer.

Selv om FRANSK KULTURHUS bestreber en kontinuitet i undervisningen, kan ikke FRANSK KULTURHUS garantere at den samme læreren gjennomfører hele undervisningen eller programmet.

Ingen endring av kontrakten, herunder forlengelse av et kurs, kan bestemmes av læreren alene. I slike tilfeller må FRANSK KULTURHUS kursadministrasjon konsulteres.

Punkt 8 | Tilgang til personopplysninger

Idet du melder deg på et kurs eller en sertifisering, aksepterer du at innhentede opplysninger benyttes av FRANSK KULTURHUS til administrative og driftsmessige formål. I samsvar med gjeldende lovgivning, vil innhentede opplysninger kun benyttes av FRANSK KULTURHUS og vil verken selges eller deles med andre aktører. I henhold til lov om personvern, har Kunden rett til innsyn, endring og sletting av de opplysningene som gjelder vedkommende, samt rett til å motsette seg de aktuelle opplysningene ved selv å foreta endringene på Extranet eller ved å ta skriftlig kontakt med contact@franskkulturhus.no.

Punkt 9 | Ansvarsfritakelse for FRANSK KULTURHUS

Kunden gir generell ansvarsfritakelse for FRANSK KULTURHUS ved hendelser som innbrudd, hacking, phishing og datatyveri, enten dette foregår fysisk eller elektronisk og er et resultat av hendelser som ligger utenfor FRANSK KULTURHUS kontroll. Fritakelsen gjelder også for hendelser som tyveri eller ødeleggelser av Kundens personlige eiendeler i FRANSK KULTURHUS lokaliteter og som ligger utenfor FRANSK KULTURHUS kontroll.

Punkt 10 | Endring av de generelle salgsbetingelsene

FRANSK KULTURHUS forbeholder seg retten til unilateralt å endre de generelle betingelsene. Enhver endring av disse vil kommuniseres til Kunden via e-post.

Punkt 11 | Lovgivning, kompetent domstol ved tvister

Disse generelle betingelsene er underlagt norsk lovgivning. Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene bør løses via forhandlinger mellom disse.

Hvis tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten gjennom mekling.

Hvis ingen minnelig løsning oppnås, verken via forhandlinger eller mekling, skal tvisten behandles av de alminnelige domstolene i Oslo.

Oppdatert 12 14.12.2021

Fransk kulturhus

NOUS CONTACTER

    *Jeg godtar å motta nyhetsbrev fra Fransk kulturhus.

    *Jeg godtar personvernerklæringen.